Prenumerant

Som prenumerant kan du följa investerarbrevet kostnadsfritt men utan företräde i nätverket och limiterad support, läs mer om investerarbrevet här

Investerarbrevet var initialt främst avsedd för en privat krets av vänner. Efter några framgångsrika investeringar i företag och deras produkter så har vårt investerarbrev spridit sig långt utanför den privata krets som det ursprungligen var avsett för.

Att notera

Vi begränsar informationen något för prenumeranter av vårt investerarbrev p.g.a. av att information kopieras, klistras in på bloggar, forum m.m. av prenumeranter som vi inte har någon affärsrelation med vilket vi vill undvika.

Prenumerant får

Prenumerant versa Medlem
Prenumerant versa Medlem

Medlem

Som medlem av vårt investerarnätverk tar du del av erfarenhet, kunskap från den rådgivande styrelsen som är bunden av att investera ett visst eget kapital i de investeringar vi väljer att publicera och informera om. Den rådgivande styrelsen inkluderar management från framgångsrika bolag, finansiella rådgivare och affärsänglar. Mer om medlem här

  • Företräde i alla investeringar
  • Attraktiva medlemsförmåner
  •  Telefon och e-post support
  • Personlig support från styrelse
  • Events, webinar och seminarier.

Nätverka

Vi har även ett antal ambassadörer för vårt nätverk i norra-, mellan- & södra Sverige. Våra ambassadörer kan på ”plats” berätta mer och ger dig även ett tillfälle att knyta kontakter och ”nätverka” med oss. För kontakt sänd oss ett meddelande

Bli Medlem

Som medlem får du personlig och administrativ support. Medlem har alltid företräde till alla investeringar som rådgivande styrelse publicerar i medlemsbrevet. Medlem tar även del av attraktiva förmåner från våra medlemsföretag,

Nyemission.info kan inte garantera att prognoser och framåt-blickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Allt material, prospekt, såsom texter och kommentarer som förmedlas genom nyemission.info på denna sida eller på annat sätt; skall aldrig ses som rådgivande eller vägledande för eventuella beslut som fattas till följd av materialet. Den som tar del av materialet har således uteslutande själv att bedöma och analysera materialet i den utsträckning som anses erforderlig samt därefter själv ansvara för egna beslut. Följaktligen ger nyemission.info inga utfästelser kring något innehåll och kan aldrig hållas ansvarigt för följder av någons agerande.

Ett prospekt är en handling som innehåller den information som lämnas när finansiella instrument, t.ex. aktier, i olika sammanhang erbjuds till allmänheten eller börjar handlas vid en börs eller annan reglerad marknadsplats. Prospektet skall innehålla de uppgifter som krävs för att en investerare skall kunna göra en bedömning av vilken risk och avkastning som är förknippad med en investering i det finansiella instrumentet. Prospektet skall innehålla information om det finansiella instrumentet och dess egenskaper samt om företaget som ger ut det finansiella instrumentet och företagets ekonomiska ställning.

Din e-post kommer aldrig att delas med en tredje part. Vi kommer bara använda den för att meddela dig om prospekt och särskilda händelser. Du har möjlighet att avsluta prenumerationen när som helst, omedelbart, när du får din första e-post. Vårt nyhetsbrev är framställt i informationssyfte för våra prenumeranter och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen är baserad på källor som nyemission.info bedömer som tillförlitliga. Nyemission.info kan dock ej garantera riktigheten i informationen.