Prenumerant

Som prenumerant kan du följa investerarbrevet kostnadsfritt men utan företräde i nätverket och limiterad support, läs mer om investerarbrevet här

Bakgrunden till investerarbrevet bygger på det personliga nätverk som vårt team har skapat och etablerat sedan 1997.

Att notera

Vi begränsar informationen för prenumeranter av vårt investerarbrev p.g.a. av att information kopieras, klistras in på bloggar, forum m.m. av prenumeranter som vi inte har någon affärsrelation med vilket vi vill undvika!

Prenumerant får:

Prenumerant versa Medlem
Prenumerant versa Medlem

Om Medlem

Som medlem får du personlig och administrativ support i samband med teckning, notering. Du tar del av erfarenhet, kunskap från rådgivande styrelse bundna av att investera visst eget kapital. Du tar även del av attraktiva förmåner från våra medlemsföretag. Som medlem har du förtur till alla köp av aktier och nyemissioner, läs mer om medlem här

  • Företräde aktieköp, framtida nyemission
  • Attraktiva medlemsförmåner
  • Mail & Telefonsupport
  • Vid behov personlig support från styrelse
  • Företräde seminar och events

Nätverka

Vi har även ett antal ambassadörer för vårt nätverk i norra-, mellan- & södra Sverige. Våra ambassadörer kan på ”plats” berätta mer och ger dig även ett tillfälle att knyta kontakter och ”nätverka” med oss. För kontakt sänd oss ett meddelande

Bli Medlem*

Som medlem får du personlig och administrativ support i samband med teckning, notering. Du tar även del av attraktiva förmåner från våra medlemsföretag.

Nyemission.info kan inte garantera att prognoser och framåt-blickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Allt material, prospekt, såsom texter och kommentarer som förmedlas genom nyemission.info på denna sida eller på annat sätt; skall aldrig ses som rådgivande eller vägledande för eventuella beslut som fattas till följd av materialet. Den som tar del av materialet har således uteslutande själv att bedöma och analysera materialet i den utsträckning som anses erforderlig samt därefter själv ansvara för egna beslut. Följaktligen ger nyemission.info inga utfästelser kring något innehåll och kan aldrig hållas ansvarigt för följder av någons agerande.
Ett prospekt är en handling som innehåller den information som lämnas när finansiella instrument, t.ex. aktier, i olika sammanhang erbjuds till allmänheten eller börjar handlas vid en börs eller annan reglerad marknadsplats. Prospektet skall innehålla de uppgifter som krävs för att en investerare skall kunna göra en bedömning av vilken risk och avkastning som är förknippad med en investering i det finansiella instrumentet. Prospektet skall innehålla information om det finansiella instrumentet och dess egenskaper samt om företaget som ger ut det finansiella instrumentet och företagets ekonomiska ställning.
Din e-post kommer aldrig att delas med en tredje part. Vi kommer bara använda den för att meddela dig om prospekt och särskilda händelser. Du har möjlighet att avsluta prenumerationen när som helst, omedelbart, när du får din första e-post. Vårt nyhetsbrev är framställt i informationssyfte för våra prenumeranter och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen är baserad på källor som nyemission.info bedömer som tillförlitliga. Nyemission.info kan dock ej garantera riktigheten i informationen.